سفارش تبلیغ
صبا
دانشمند رابرای دانشش بزرگ بشمار و درگیری با وی را واگذار [امام کاظم علیه السلا]
منتظر
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» روزگاری شهر ما ویران نبود

سم الله الرحمن الرحیم

 

اول به انتخابات ما افترا زدند و ما سعی کردیم با ملایمت آنان را از حال خود (که خود را به خواب زده بودند) خارج کنیم.  

بعد به رئیس جمهورمان توهین کردند باز با اخلاق اسلامی با آنها کنار آمدیم .

حال کار شان به جایی رسیده که به اعتقادات ما توهین می کنند.

به رهبرمان اهانت می کنند .

این افکار چه کیست؟

این عملکرد کیست؟

بعضی می گویند این کار ما نبود!؟!؟!؟!

عملکرد کسانی که خود را نخست وزیر امام می دانند نبود!

کسانی که خود را نزدیکترین کس به امام می دانند نبود!

کار شیطان بزرگ امریکا نبود.

پس کار چه کسانی بود؟؟؟

و در آخر حرف ما ....

ای قلم از قدرتی غالب بگو

از علی ابن ابیطالب بگو

از علی مرد سیاست مرد دین

از علی تنها ترین مرد زمین

بیعت ما دوستان عین ولاست

زاده ءزهرا علی روح خداست

عده ای از همرهان جاهل شدند

در حمایت از علی خارج شدند

خاک شهر کوفه بر سرهایتان

پس چه شد ایمان و باورهایتان

پشت بر مولا و زهرا کرده اید

هیچ شرم از این شهیدان کرده اید؟

حرفی از اعماق ایمان می زنند

تا لب و حلق شهیدان می زنند

سامری ها با قلم بت ساختن

فتنه بر دامان دین انداختن

مکر داخل ، کفر خارج را ببین

رونق کار خوارج را ببین

دین فروشان قلعه را باور زدند

یک به یک پشت قلم اردو زدند

با اساس دین تسامح می کنند

پای ارزشها تساهل می کنند

هدیه بر رقاصه ها واجب نبود

قدر عالم کمتر از مترب نبود

تا که گرد فتنه و آشوب کرد

جبهه ای ها باز با هم ،هم قسم

نائب مهدی ؛ ولی داریم و بس

شیعیان سید علی داریم و بس

 

التماس دعا

< src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/tiny_mce.js" type=text/java>
< id=__ie_onload src="java:""" defer ;>
< type=text/java>
tinyMCE.init({
mode : "exact",
elements : "PBEdit",
theme : "advanced",
plugins : "safari,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template",
theme_advanced_buttons1 : "bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
theme_advanced_buttons2 : "pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,|,forecolor,backcolor",
theme_advanced_buttons3 : "code,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,|,print,|,ltr,rtl,|,preview",
theme_advanced_toolbar_location : "top",
theme_advanced_toolbar_align : "right",
theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
theme_advanced_resizing : false,
content_css : "http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/css/content.css",
template_replace_values : {username : "user",staffid : "pass"}
});

< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/langs/en.js",0);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/langs/en.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/themes/advanced/editor_template.js",1);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/themes/advanced/editor_template.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/pagebreak/editor_plugin.js",2);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/pagebreak/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/style/editor_plugin.js",3);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/style/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/layer/editor_plugin.js",4);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/layer/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/table/editor_plugin.js",5);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/table/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/save/editor_plugin.js",6);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/save/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/advhr/editor_plugin.js",7);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/advhr/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/advimage/editor_plugin.js",8);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/advimage/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/advlink/editor_plugin.js",9);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/advlink/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/emotions/editor_plugin.js",10);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/emotions/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/iespell/editor_plugin.js",11);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/iespell/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/inlinepopups/editor_plugin.js",12);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/inlinepopups/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/insertdatetime/editor_plugin.js",13);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/insertdatetime/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/preview/editor_plugin.js",14);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/preview/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/media/editor_plugin.js",15);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/media/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/searchreplace/editor_plugin.js",16);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/searchreplace/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/print/editor_plugin.js",17);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/print/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/contextmenu/editor_plugin.js",18);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/contextmenu/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/paste/editor_plugin.js",19);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/paste/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/directionality/editor_plugin.js",20);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/directionality/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/fullscreen/editor_plugin.js",21);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/fullscreen/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/noneditable/editor_plugin.js",22);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/noneditable/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/visualchars/editor_plugin.js",23);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/visualchars/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/nonbreaking/editor_plugin.js",24);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/nonbreaking/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/xhtmlxtras/editor_plugin.js",25);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/xhtmlxtras/editor_plugin.js" type=text/java>
< onreadystatechange="tinymce.dom.Loader._onLoad(this,"http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/template/editor_plugin.js",26);" src="http://www.parsiblog.com/NoteEdit/tinymce/js/tiny_mce/plugins/template/editor_plugin.js" type=text/java>

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » گمشده ( یکشنبه 88/9/22 :: ساعت 6:59 عصر )

»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

شهدا شرمنده ایم.....
یا علی رفتم بقیع اما چه سود!!!!!!!!
بازم بی مقدمه.......
گفتم.......گفت......
عجیب است این قرن بیست و یکم!!!!!!
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 21
>> بازدید دیروز: 21
>> مجموع بازدیدها: 106623
» درباره من

منتظر
گمشده
در کعبه و بتخانه و در دیر و کلیسا* جز نغمه ی ناقوس تو بانگ جرسی نیست* غیر از هوس دیدن رخسار چو ماهت * اندر دل پر حسرت یاران هوسی نیست* ای مهدی دین پرده ز رخسار برافکن* ما گمشدگانیم و ره پیش و پسی نیست

» فهرست موضوعی یادداشت ها
آخرین سفر . جامانده . غرور آفرین . ماه ذی القعده . ماودشمن .
» آرشیو مطالب
تیر 1387
آبان 1387
آذر 1387
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اردیبهشت 1388
شهریور 1388
آذر 1388
فروردین 1389
دی 1388
اردیبهشت 1389
خرداد 89
تیر 89
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
عشق الهی
عاشق آسمونی
BABI 1992
محب علی
یادداشتها و برداشتها
.: شهر عشق :.
الحماة
کلبه تنهایی
تکیه بر باد
این نجوای شبانه من است
شخصی
شخصی
منتظر سیاسی
بیراهه
حقوقی و قضایی
جوشش
صل الله علی الباکین علی الحسین
از جنس آسمان
عزیز دل
مذهب عشق
من او
قصر شیشه ای
ترنم
دکتر علی حاجی ستوده
بازمانده تنهای تنها
فعالیت
آخرین منجی
شخصی
عشق بی انتها
دختری به سوی آسمان
دریغ از فراموشی لاله ها....
به عشق ارباب
من هیچم
آقای آملی لاریجانی عدالت و عادل کجاست؟
گمشده
اسلام یعنی تسلیم
اکسیژن
شهادت
::::: نـو ر و ز :::::
بچه شهید
رمز دشمن
قاصدکهای سوخته
یا زهرا(س)

دختران با حجاب
حریم اللهی
ابراهیم(ع) مصطفی (ع)
دفاع مقدس

پاتوق دختر و پسرهای با خدا
بصائر یندر گز : کربلائی
راهیان سرزمین عشق
کیستی ما
کربلای عشق
همت عالی
جنجال یک سکوت
شیعه علی
یه پوتین یه پلاک
خاکریز
غرفه بهشت
شور
کجایند مردان بی ادعا
ادواردو
(یا حسین ) (فاطمه)
علمدار دشت کربلا ابوالفضل علیه السلام (فاطمه)
بیا مهدی شب هجران سحر کن (فاطمه)
عشق خدا - عشق آدم
وبلاگ شخصی وحید یامین پور
تفحص
پلاک هشت
شهاب مرادی
لبخندهای خاکی
کربلا
تکه های جامانده بر زمین...
"شلمچه"
برای خدا و مهربانی هایش
رهبر- ولایت
دوئل
میثاق با یار
راه فردا
قاب عشق
قطعه 46 ( دل نوشته های حاج حسین قدیانی )
ترویج ازدواج موقت برای جلوگیری از گناه جوانان
فقط استقلال

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان


» موسیقی وبلاگ

» طراح قالب